รู้จักบ้านพัฒนาการ เนอสเซอรี่

บ้านพัฒนาการ ได้รับพระราชทานนามจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และได้ทรงรับบ้านพัฒนาการไว้ใน พระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547

บ้านพัฒนาการฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2547 โดยรับดูแลเด็ก อายุตั้งแต่ 1-4 ปี เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติ มุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม โดยมี การถ่ายทอดธรรมะที่ง่ายเพลิดเพลินเหมาะสมแก่พัฒนาการตามวัย

บ้านพัฒนาการฯ จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) คือ เน้นการ เรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เรียน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการในระดับก่อนปฐมวัย และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยผ่านสื่อทางดนตรี  และการทำกิจกรรมกลุ่ม มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับอนุบาล ทั้งในด้านการช่วยเหลือตนเอง การฝึกการขับถ่าย และการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน

บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ระยอง

Copyright © 2010 www.banpattanakan.com All Rights Reserved.

free counters

Design by Camptour.net