ประวัติผู้บริหาร บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

1. ดร.ณฐาภรณ์ ซื่อมาก (ครูโอ๊ต)

 • พ.ศ. 2539 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รพ.จุฬาฯ
 • พ.ศ. 2544 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2552 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2559 ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง : ผู้บริหารบ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

 1. พยาบาล แผนก ไอ ซี ยู กุมาร รพ.จุฬาฯ
 2. วิทยากรกระบวนการ โครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก จ.ระยอง
 3. วิทยากรโครงการสัมมนาผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ปกครองที่รับบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 4. วิทยากรให้กับทีมสหวิชาชีพระดับพื้นที่ (ครู ข)
 5. วิทยากรด้านพัฒนาการเด็กให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
 6. ตอบคำถามปัญหาเกี่ยวกับเด็กให้กับพ่อแม่ในหนังสือเด็ก “kid and school”

2. นางสาว สุขศรี เลิศอารมย์ (ครูองุ่น)

 • พ.ศ. 2530   ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
                     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รพ.จุฬาฯ
 • พ.ศ. 2544   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                     คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง : ผู้บริหารบ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

 1. พยาบาล แผนก ไอ ซี ยู กุมาร รพ.จุฬาฯ
 2. วิทยากรกระบวนการ โครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก จ.ระยอง
 3. วิทยากรโครงการสัมมนาผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ปกครองที่รับบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 4. วิทยากรให้กับทีมสหวิชาชีพระดับพื้นที่ (ครู ข)
 5. วิทยากรด้านพัฒนาการเด็กให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
 6. เขียนบทความทางจิตวิทยากับปัญหาเด็ก ให้กับ “วรสารแม็ก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

ตำแหน่ง  ผู้บริหารบ้านพัฒนาการฯ (ที่ปรึกษา)

การศึกษา

 • Ph.D. (จิตวิทยาการศึกษา) 2521 The University of Oklahoma
 • M.S. (การบริหารการศึกษา) 2516 Texas A & I University
 • ค.บ. (พลศึกษา) 2513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ระยอง

Copyright © 2010 www.banpattanakan.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net