"บ้านพัฒนาการ เนอสเซอรี่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก รักษามาตรฐานระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

โทร.สอบถาม : 089-6871206และ038-614810

บ้านพัฒนาการ รับดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเข้าเรียน เน้นการเรียนรู้ผ่านการ เล่นที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ตามวัยของแต่ละคน บ้านพัฒนาการ มีความพร้อมทางด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย อาคารสถานที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมใกล้ธรรมชาติ จัดสรรกิจกรรมกลางแจ้ง ทัศนศึกษา และสอดแทรกทักษะทาง ภาษา ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นผ่อนคลายและสนุกสนานง


บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ระยอง

Copyright © 2010 www.banpattanakan.com All Rights Reserved.

free counters

Design by Camptour.net