การรับสมัครเด็ก

 • รับดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 1-4 ปี ทั้งชายและหญิง
 • ต้องมีผู้ปกครองนำมาฝากด้วยตนเอง
 • รับสมัครเด็กตลอดทั้งปี

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน (ของเด็ก)
 • ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาประวัติการได้รับวัคซีน (ของเด็ก)
 • สำเนาบัตรประชาชน(คุณพ่อ-คุณแม่ และผู้ปกครองที่มารับส่งเด็ก)
 • รูปถ่ายเด็ก 3 รูป

เวลาเรียน

 • วันจันทร์-ศุกร์
 • ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

วันหยุด

 • วันเสาร์ และวันอาทิตย์
 • วันหยุดราชการ และหยุดพิเศษ(ตามประกาศของรัฐบาล)
 • ปิดภาคเรียนประจำปี 1 สัปดาห์ (ประมาณอาทิตย์ที่ 2-3 ของเดือนเมษายน ของทุกปี)

เครื่องแบบนักเรียน

 • แต่งกายตามสะดวก

การรับ-ส่งเด็ก

 • เช้า :  ส่งเด็กถึงมือครู/พี่เลี้ยง พร้อมทั้งลงชื่อผู้ส่ง
 • เย็น : ผู้ปกครองที่มารับเด็ก ต้องเป็นผู้ปกครองที่ลงชื่อไว้ในใบสมัครเท่านั้น ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน ผู้ปกครองกรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนล่วงหน้าพร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มารับกับทางโรงเรียนด้วย  และลงชื่อผู้รับเด็ก
 • เวลารับ-ส่งเด็ก คือ 07.30-16.00 น. (ไม่เกิน 17.00 น.)
 • รับเด็กช้ากว่า 17.00 น. ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา  50 บาท และมารับเด็กไม่เกิน 18.00 น.

กิจกรรมพิเศษ

 • จัดงาน Give & Take ปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี (เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในการดูแลเด็ก และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมาย)
 • จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมการแสดงนอกสถานที่ให้กับเด็กๆทุกปี

บ้านพัฒนาการ ได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไว้ให้ ดังนี้

 • ที่นอน, ผ้าปูที่นอน, หมอน และปลอกหมอน (ทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งและทุกครั้งที่สกปรก)
 • ชุดถุงผ้า (ประกอบด้วย ผ้าห่ม และผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก)

 การแบ่งระดับห้องเรียน

 • เด็กอายุ 1-2 ปี
 • เด็กอายุ 2-2½ ปี
 • เด็กอายุ 2½-3 ปี
 • เด็กอายุ 3-4 ปี

 ของใช้ที่ผู้ปกครองต้องนำมา  ดังนี้

 • เสื้อผ้าสำหรับใส่กลับบ้าน 1 ชุด, ชุดสำหรับใส่นอน 1 ชุด   และแพมเพอร์ส 2-3 ชิ้น (สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ฝึกการขับถ่าย)
 • นมผง ขวดนม – ขวดน้ำที่นึ่งแล้ว (ตามจำนวนมื้อ/วัน) หรือนมกล่อง วันละ 2 กล่อง
 • แป้ง, สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน และแก้วน้ำ 1 ใบ (แบบตกไม่แตก)
 • รองเท้า และหมวก (สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและเดินทัศนศึกษา)
 • เครื่องใช้ทุกชิ้น จะต้องมีชื่อเด็กติดอยู่ให้เห็นได้อย่างชัดเจน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสื้อ-กางเกง/กระโปรง กางเกงใน รองเท้า ผ้าเช็ดหน้า) ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบถ้าเกิดการสับสนหรือสูญหาย

 เด็กเข้าใหม่

 • ทางบ้านพัฒนาการฯขอให้คุณพ่อ/คุณแม่ หรือผู้ปกครอง อยู่กับเด็กได้เป็นเวลา 3-5 วัน หรือตามการปรับตัวของเด็กแต่ละคน และให้เด็กกลับบ้านครึ่งวันในสัปดาห์แรก

อาหาร

 • 07.30-08.30 น.  อาหารเช้า
 • 11.00-12.00 น.  อาหารกลางวัน
 • 14.00-15.00 น.  อาหารว่าง

การเจ็บป่วย

 • ในกรณีที่เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคดังปรากฏข้างท้ายนี้ จะต้องงดนำเด็กมาโรงเรียนจนกว่าเด็กจะหายเป็นปกติ (หัด และไข้ออกผื่นอื่นๆ, ไอกรน, อีสุกอีใส, ท้องเสีย, โรคมือ เท้า ปาก, ตาแดง, หรือโรคติดต่ออื่นๆ)
 • นอกเหนือจากโรคดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากเด็กเกิดการเจ็บป่วย เช่น ไข้สูง เป็นหวัด ขอให้ผู้ปกครองนำเด็กไปรักษาให้เรียบร้อย และหากมีผู้ดูแลเด็กที่บ้านควรงดการนำเด็กมาฝากเลี้ยง เพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่เด็กคนอื่
 • ถ้าเด็กหยุดเรียนเพราะป่วย หรือเหตุอื่น ต้องแจ้งให้ทางบ้านพัฒนาการฯทราบในวันที่หยุดเรียนทางโทรศัพท์

การเกิดอุบัติเหตุ

 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแก่เด็ก คุณครู(พยาบาล)จะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้
 • ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ทางบ้านพัฒนาการฯจะนำเด็กส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที ค่ารักษาพยาบาลผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ

การลาออก

 • ขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ให้แจ้งต่อผู้บริหารบ้านพัฒนาการฯทราบ

บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ระยอง

Copyright © 2010 www.banpattanakan.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net