พันธกิจ วิสัยทัศน์ บ้านพัฒนาการ เนอสเซอรี่

ปรัชญา

บ้านพัฒนาการ เนอสเซอรี่ ดูแลเด็กทุกคนอย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ที่สนอง ต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยความรัก ความเข้าใจ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

บ้านพัฒนาการ เนอสเซอรี่ มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง ได้รับการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย ผ่านการเล่นและการ ลงมือทำ ด้วยความสุขและความสนุกสนาน มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเด็กนิสัยดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

พันธกิจ

  1. ดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 1-4 ปี ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

  2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย ให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเด็กนิสัยดี มีวินัย และมีความสุข

  3. สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและท้าทาย เพื่อให้เด็กสามารถสรรค์สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้คำ ชี้แนะ เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน

  4. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้เล่นและลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข สนุกและสร้างสรรค์

  5. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และฝึกประสบการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญ ทาง พระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น

  6. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
  7. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
  8. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
  9. ส่งเสริมให้เด็กและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน มีโอกาสให้บริการและพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ

บ้านพัฒนาการ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ระยอง

Copyright © 2010 www.banpattanakan.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net